Kushtet e Përdorimit

Kjo uebfaqe zotërohet dhe operon nga MerrJep LLC. Duke përdorur uebfaqen ju pajtoheni me kushtet e përdorimit dhe me deklarimet e privatësis.

Makina.al është shërbim për Reklamime dhe Rishikime

Makina.al operon uebfaqen si një shërbim online për reklamim dhe këkim për blerësit e makinave, shitësit dhe entuziastët. Makina.al nuk shet automjete direkt dhe nuk është asnjëherë pjesë e një transaksioni në mes blerësit dhe shitësit. Për këtë, Makina.al nuk 1) garanton ose siguron transaksionin në mes blerësit dhe shitësit, 2) Mbledh ose procesoj pagesa në emër të blerësve dhe shitësve, ose 3) Magazinoj, ruaj, ose të transportoj automjetet.

Ofertat e tregtarëve dhe prodhuesve

Reklamuesit në Makina.al mund të përfshijnë inofrmata për oferta speciale ose nxitjen të shoqëruara me një marke, model, ose automjet specific. Makina.al nuk është përgjegjëse për përmbaitjen e ofertave të tilla. Përdoruesit e uebfaqes duhet të kontaktojnë reklamuesin përkatës për detaje të plota në në oferta të tilla duke përfshire kërkesat për pranueshmëri, limitime dhe kufizimet e disponueshme.

Përmbaitja e Uebfaqes

Të gjitha informatat dhe përmabitjet të disponueshme në këtë uebfaqe janë të mbrojtura nga të drejtat e autorit dhe ligje tjera intelektuale të pronës. Përmbaitjet kanë qëllim vetëm për përdorim personal dhe jo komercial. Përderisa ju mund të bashkëveproni ose të shkarkoni një kopje të cilësdo pjesë të përmbaitjeve për argëtim, informim ose përdorim tuajin personal, ju nuk lejoheni të riprodhoni, shisni, publikoni, përhapni, modifikoni, performoni, ripostoni ose përdorni në ndonjë mënyrë çfarëdo pjese të përmbaitjeve në ndonjë mënyrë apo qëllim tjetër pa miratimin parësor të shkruar të Makina.al.

Marka Tregtare

Ju pranoni se përmbaitjet përfshijnë marka tregtare të caktuar dhe marka të shërbimi të zotëruara nga Makina.al, bashkëpunuesit licensuesit dhe të tjerë. Ju pajtoheni të mos kopjoni, përdorni ose në ndonjë mënyre të shkelni këto marka tregtare ose marka të shërbimit. Ju më tutje pajtoheni që nuk ndryshoni, ose fshini ndonjë markë tregtare, të drejtë të autorit ose ndonjë paralajmërim tjetër nga çfardo kopje të përmbaitjeve.

Fotografitë dhe videot

Këto janë rregullat për ngarkimin e fotografive dhe videove:

  • Ato duhet të jenë në lidhje me produktin që është në njoftim.
  • Nuk lejohet përdorimi i fotografive në më shumë se një njoftim njëkohësisht. Për automjete, fotot apo videot duhet të jenë të automjetit aktual që është në njoftim.
  • Ato nuk duhet të pëmbajnë logo, emra të kompanive, faqe të internetit, ose ndonjë informatë tjetër që mund të interpretohet në përgjithësi si marketing i biznesit.
  • Nuk ju lejohet të merrni fotografi ose video nga njoftimet e tjera pa lejen e njoftuesit.
  • Ato nuk duhet të përmbajnë material me të drejtë autoriale si fotografi nga filmat apo nga muzika e mbrojtur.

Makina.al ka të drejtë t’i largojë fotografitë apo videot nga njoftimet nëse ato shkelin këto rregulla.

Materialet me të drejta autoriale

Përmbaijtiet e kopjuara si softerë I PC-së, foto, filma apo këngë të autorizuara nuk lejohen të njoftohen. Shitësit e këtij lloji duhet ta vërtetojnë se Automjeti I tyre është original.

Përmbajtja ofenduese

Një njoftim konsiderohet ofendues nëse posedon:

  • Përmbajtje të papërshtatshme drejtuar grupeve etnike, personave privat ose figurave publike.
  • Përdorim ofendues të emrave historik të grupeve etnike.
  • Fotografi dhe video klipe me përmbajtje ofenduese.

Përgjegjësia

Makina.al nuk është përgjegjëse për natyrën e produktit apo shërbimit të njoftuar. Kjo përgjegjësi i takon vetëm shitësit ose blerësit.

Softueri

Keni parasysh se I gjithë programimi softuerik, duke përfshirë pa ndonjë limitim të gjithë kodin HTML dhe kodet tjera që përmban uebfaqja zotërohet nga Makina.al dhe/ose licensuesit dhe mbrohet nga ligjet e të drejtës autoriale dhe ligjet tjera intelektuale të pronës. Çfarëdo qasje e paautorizuar, riprodhim, rishpërndarje, pubkikim ose përdorim tjetër I softuerit është e ndaluar haptas nga ligji.

Materiali Përdoruesit

Duke dhënë njoftime, përmbaitje, foto, të dhëna ose materiale tjera në uebfaqe. Ju në këtë mënyrë I jepni Makina.al dhe bashkëpunuesve të saj të drejtë të përhershme, ta pakthyeshme, joeksluzive, të transferueshme plotësisht, licensë për të kopjuar, modifikuar, shpërndarë, performuar, dhe në anën tjetër të përdoroi dhe shfrytëzoi të gjitha materialet e tilla në çfardo forme, medie, softueri, apo teknologjie që ekziston tani apo zhvillohet në të ardhmen.

Të drejtat e Makina.al

Sipas natyrës së uebfaqes dhe volumit të postimeve, Makina.al nuk mund ti monitoroj të gjitha materialet e postuara ose të transmetuara nga ju apo partitë e treat që ofrojnë informata. Makina.al posedon të drejtën, në gjykimjn e saj, të monitoroj, refuzoj publikimin, fshijë, lëvizë apo ndryshojë çfarëdo materiali pa ndonjë paralajmërim, në çdo kohë për ndonjë arsye. Duke përdorur Uebfaqen, ju haptas pajtoheni se Makina.al 1) nuk do të jetë përgjegjëse për çdo pretendim, veprim apo gjykim që vjenë si rrjedhojë e ndonë materiali dhe 2) mund të monitoroj, refuzoj publikimin, fshijë, zhvendos, ose ndryshojë çfardo përmbaitje pa ndonjë paralajmërim në çdo kohë me ndonjë arsye, pa ofruar rimbursim.

Aktivitetet e Ndaluara

Në vijim është një list e shkurt e llojeve të aktiviteteve që janë të ndaluara nëpër Uebfaqe:   1) aplikimi I përmbaitjeve që është dukshëm ofensiv për kommunitetin online, si përmbaitje që promovon racizëm, urreitje apo dëmtim fizik të çfardo lloji ndaj çfardo grupi ose individi; 2) bashkëveprimi në aktivitete ose aplikimi I përmbaitjeve që janë të dëmshme për të mitur apo ndonjë person; 3) bashkëveprimi në aktivitete ose dhënia e përmbaitjeve, ose promovimi inofrmacioneve, që janë të rreme, fals, ose që promovojnë aktivitete ilegale ose sjellje që janë abusive, kërcënuese ose shpifëse; 4) dhëna e përmbaitjeve që kanë faqe qasja në të cilat është e ndaluar me fjalkalim, ose faqe ose foto të fshehta; 5) dhënia  e përmbaitjeve që paraqet pamje pornografike ose material eksplicit seksual të çfardo lloji; 6) dhënia e përmbaitjeve që ofron informata instruksionale për aktivitete ilegale si blerja e armëve ilegale, ose shkelja e privatësis së dikujt; 7) përdorimi I Uebfaqes për të reklamuar produkte ose shërbime jashtë automjeteve;

Mohim I Autorizimit

JU HAPTAS PAJTOHENI QË PËRDORIMI I UEBFAQES DHE BESIMI NË PËRMBAITJEN E SAJ ËSHTË NË RREZIKUN TUAJ. MAKINA.AL DHE BASHKËPUNUESIT E SAJ NUK JAPIN NDONJË REPREZENTIM APO GARANCI TË ÇFARËDO LLOJI NË LIDHJE ME UEBFAQEN, SOFTUERIN, PËRMBAITJEN, MATERIALIN,L SHËRBIMIN PËR LISTIME OSE PËR REZULTATET QË MUND TË MERREN NGA PËRDORIMI NGA CILADO E CEKUR MË LARTË. TË GJITHA INFORMATAT NË LIDHJE ME AUTOMJETE TË DISPONUESHME NË KËTË UEBFAQE JANË TË FURNIZUARA NGA SHITËSI OSE PARTITË E TRETA. MAKINA.AL DHE BASHKËPUNUESIT NUK BËJNË NDONJË REPREZENTIM APO GARANCI, TË HAPUR APO NËNKUPTUAR, PËR CILINDO BLERËS I TANISHËM APO I ARDHSHËM OSE ZOTËRUES TË ÇFARËDO AUTOMJETI SA I PËRKET EKZISTENCËS, ZOTËRIMIT OSE GJENDJES SË AUTOMJETIT, OSE SA I PËRKET SAKTËSIS OSE PLOTËSINË TË ÇFARËDO INFORMACIONI RRETH NJË AUTOMJETI TË REKLAMUAR NË UEBFAQE. MAKINA.AL NUK MUND DHE NUK VERIFIKON OSE GARANTON SAKTËSINË OSE PLOTËSINË E INFORMATAVE TË TILLA. MAKINA.AL REZERVON TË DREJTËN NË GJYKIMIN E SAJ, PËR TË RREGULLUAR ÇFARËDO GABIMI NË UEBFAQE OSE NË PËRMBAITJE. TË GJITHA AUTOMJETET JANË SUBJEKT I SHITJES PARAPRAKE. ÇFARËDO DHE TË GJITHA SHQETËSIMET, NDRYSHIMET OSE MOSPËRPUTHJET NË LIDHJE ME NJË AUTOMJET DUHET TË ADRESOHEN TEK SHITËSI PARA SHITJES SË AUTOMJETIT. MAKINA.AL NUK BËN NDONJË REPREZENTIM APO GARANTIM TEK JU SA I PËRKET SHËRBIMIT TË LISTIMIT, DUKE PËRFSHIRË, PA NDONJË LIMITIM, ÇFARËDO REPREZENTIMI APO GARANTIMI SE JU DO TË SHISNI AUTOMJETIN TUAJ, PËRFITONI NJË ÇMIM TË PRANUESHËM PËR AUTOMJETIN TUAJ, VETËM KËRKIME LEGJITIME NGA BLERËS TË KUALIFIKUAR, OSE TË PRANONI NDONJË KËRKES NË LIDHJE ME AUTOMJETIN QË SHISNI.

Kufizim I Përgjegjësis

MAKINA.AL DHE BASHKËPUNUESIT E SAJ, DHE RESPEKTIVISHT ZOTËRUESIT E SAJ, PUNËTORËT, AGJENTËT, KONTRAKTORËT DHE LICENSUESIT E PARTIVE TË TRETA NË ASNJË RAST NUK DUHET TË JENË PËRGJEGJËS PËR NDONJË DËMTIM OSE HUMBJE QË PËRFSHIN, PA LIMITIM, DIREKT, INDIREKT, SPECIAL, RASTËSISHËM, QË REZULTOJNË OSE SHKAKTOHEN NGA UEBFAQJA, SOFTUERI, PËRMBAITJA, MATERIALI, SHËRBIMI PËR LISTIME, KËTO KUSHTE TË SHËRBIMI OSE TË TJERA. NË ASNJË RAST NUK DO TË JETË PËRGJEGJËSIA E PËRGJITHSHME E MAKINA.AL BASHKËPUNUESVE TË SAJ, RESPEKTIVISHT ZOTËRUESVE TË SAJ, PUNËTORËVE, AGJENTËVE, KONTRAKTORËVEDHE LICENSUESVE TË PARTIVE TË TRETA.

Terminimi I Shërbimit

Ju kuptoni dhe pajtoheni se Makina.al në gjykimin e saj, dhe pa ndonjë paralajmërim mund të terminoj ose suspendoj qasjen në Uebfaqe, dhe Makina.al mund të ushtroj ndonjë rregullim tjetër si fshirja e përmbaitjeve, nëse Makina.al beson se përdorimi juaj I Uebfaqes dhe/ose materialet që regjistroni a) shkelin 1) këto kushte të shërbimit, 2) të drejtat e Makina.al dhe bashkëpunuesve ose përdoruesve të Uebfaqes, 3) ndonjë ligjë apo rregullim, 4) konstituon aktivitet kërcënues të çfarëdo natyre. Makina.al nuk është e obliguar të ofroj ndonjë rimbursim tek ju nëse ju jeni terminuar si një përdorues I autorizuar I Uebfaqes sepse, në gjykimin e vet Makina.al, ju keni shkelur këto Kushte të Shërbimit.