Kushtet e Përdorimit

Kjo uebfaqe zotërohet dhe operon nga MerrJep LLC. Duke përdorur uebfaqen ju pajtoheni me kushtet e përdorimit dhe me deklarimet e privatësis.

Makina.al është shërbim për Reklamime dhe Rishikime

Makina.al operon uebfaqen si një shërbim online për reklamim dhe këkim për blerësit e makinave, shitësit dhe entuziastët. Makina.al nuk shet automjete direkt dhe nuk është asnjëherë pjesë e një transaksioni në mes blerësit dhe shitësit. Për këtë, Makina.al nuk 1) garanton ose siguron transaksionin në mes blerësit dhe shitësit, 2) Mbledh ose procesoj pagesa në emër të blerësve dhe shitësve, ose 3) Magazinoj, ruaj, ose të transportoj automjetet.

Ofertat e tregtarëve dhe prodhuesve

Reklamuesit në Makina.al mund të përfshijnë inofrmata për oferta speciale ose nxitjen të shoqëruara me një marke, model, ose automjet specific. Makina.al nuk është përgjegjëse për përmbaitjen e ofertave të tilla. Përdoruesit e uebfaqes duhet të kontaktojnë reklamuesin përkatës për detaje të plota në në oferta të tilla duke përfshire kërkesat për pranueshmëri, limitime dhe kufizimet e disponueshme.

Përmbaitja e Uebfaqes

Të gjitha informatat dhe përmabitjet të disponueshme në këtë uebfaqe janë të mbrojtura nga të drejtat e autorit dhe ligje tjera intelektuale të pronës. Përmbaitjet kanë qëllim vetëm për përdorim personal dhe jo komercial. Përderisa ju mund të bashkëveproni ose të shkarkoni një kopje të cilësdo pjesë të përmbaitjeve për argëtim, informim ose përdorim tuajin personal, ju nuk lejoheni të riprodhoni, shisni, publikoni, përhapni, modifikoni, performoni, ripostoni ose përdorni në ndonjë mënyrë çfarëdo pjese të përmbaitjeve në ndonjë mënyrë apo qëllim tjetër pa miratimin parësor të shkruar të Makina.al.

Marka Tregtare

Ju pranoni se përmbaitjet përfshijnë marka tregtare të caktuar dhe marka të shërbimi të zotëruara nga Makina.al, bashkëpunuesit licensuesit dhe të tjerë. Ju pajtoheni të mos kopjoni, përdorni ose në ndonjë mënyre të shkelni këto marka tregtare ose marka të shërbimit. Ju më tutje pajtoheni që nuk ndryshoni, ose fshini ndonjë markë tregtare, të drejtë të autorit ose ndonjë paralajmërim tjetër nga çfardo kopje të përmbaitjeve.

Fotografitë dhe videot

Këto janë rregullat për ngarkimin e fotografive dhe videove:

  • Ato duhet të jenë në lidhje me produktin që është në njoftim.
  • Nuk lejohet përdorimi i fotografive në më shumë se një njoftim njëkohësisht. Për automjete, fotot apo videot duhet të jenë të automjetit aktual që është në njoftim.
  • Ato nuk duhet të pëmbajnë logo, emra të kompanive, faqe të internetit, ose ndonjë informatë tjetër që mund të interpretohet në përgjithësi si marketing i biznesit.
  • Nuk ju lejohet të merrni fotografi ose video nga njoftimet e tjera pa lejen e njoftuesit.
  • Ato nuk duhet të përmbajnë material me të drejtë autoriale si fotografi nga filmat apo nga muzika e mbrojtur.

Makina.al ka të drejtë t’i largojë fotografitë apo videot nga njoftimet nëse ato shkelin këto rregulla.

Materialet me të drejta autoriale

Përmbaijtiet e kopjuara si softerë I PC-së, foto, filma apo këngë të autorizuara nuk lejohen të njoftohen. Shitësit e këtij lloji duhet ta vërtetojnë se Automjeti I tyre është original.

Përmbajtja ofenduese

Një njoftim konsiderohet ofendues nëse posedon:

  • Përmbajtje të papërshtatshme drejtuar grupeve etnike, personave privat ose figurave publike.
  • Përdorim ofendues të emrave historik të grupeve etnike.
  • Fotografi dhe video klipe me përmbajtje ofenduese.

Përgjegjësia

Makina.al nuk është përgjegjëse për natyrën e produktit apo shërbimit të njoftuar. Kjo përgjegjësi i takon vetëm shitësit ose blerësit.

Softueri

Keni parasysh se I gjithë programimi softuerik, duke përfshirë pa ndonjë limitim të gjithë kodin HTML dhe kodet tjera që përmban uebfaqja zotërohet nga Makina.al dhe/ose licensuesit dhe mbrohet nga ligjet e të drejtës autoriale dhe ligjet tjera intelektuale të pronës. Çfarëdo qasje e paautorizuar, riprodhim, rishpërndarje, pubkikim ose përdorim tjetër I softuerit është e ndaluar haptas nga ligji.

Materiali Përdoruesit

Duke dhënë njoftime, përmbaitje, foto, të dhëna ose materiale tjera në uebfaqe. Ju në këtë mënyrë I jepni Makina.al dhe bashkëpunuesve të saj të drejtë të përhershme, ta pakthyeshme, joeksluzive, të transferueshme plotësisht, licensë për të kopjuar, modifikuar, shpërndarë, performuar, dhe në anën tjetër të përdoroi dhe shfrytëzoi të gjitha materialet e tilla në çfardo forme, medie, softueri, apo teknologjie që ekziston tani apo zhvillohet në të ardhmen.

Të drejtat e Makina.al

Sipas natyrës së uebfaqes dhe volumit të postimeve, Makina.al nuk mund ti monitoroj të gjitha materialet e postuara ose të transmetuara nga ju apo partitë e treat që ofrojnë informata. Makina.al posedon të drejtën, në gjykimjn e saj, të monitoroj, refuzoj publikimin, fshijë, lëvizë apo ndryshojë çfarëdo materiali pa ndonjë paralajmërim, në çdo kohë për ndonjë arsye. Duke përdorur Uebfaqen, ju haptas pajtoheni se Makina.al 1) nuk do të jetë përgjegjëse për çdo pretendim, veprim apo gjykim që vjenë si rrjedhojë e ndonë materiali dhe 2) mund të monitoroj, refuzoj publikimin, fshijë, zhvendos, ose ndryshojë çfardo përmbaitje pa ndonjë paralajmërim në çdo kohë me ndonjë arsye, pa ofruar rimbursim.

Aktivitetet e Ndaluara

Në vijim është një list e shkurt e llojeve të aktiviteteve që janë të ndaluara nëpër Uebfaqe:   1) aplikimi I përmbaitjeve që është dukshëm ofensiv për kommunitetin online, si përmbaitje që promovon racizëm, urreitje apo dëmtim fizik të çfardo lloji ndaj çfardo grupi ose individi; 2) bashkëveprimi në aktivitete ose aplikimi I përmbaitjeve që janë të dëmshme për të mitur apo ndonjë person; 3) bashkëveprimi në aktivitete ose dhënia e përmbaitjeve, ose promovimi inofrmacioneve, që janë të rreme, fals, ose që promovojnë aktivitete ilegale ose sjellje që janë abusive, kërcënuese ose shpifëse; 4) dhëna e përmbaitjeve që kanë faqe qasja në të cilat është e ndaluar me fjalkalim, ose faqe ose foto të fshehta; 5) dhënia  e përmbaitjeve që paraqet pamje pornografike ose material eksplicit seksual të çfardo lloji; 6) dhënia e përmbaitjeve që ofron informata instruksionale për aktivitete ilegale si blerja e armëve ilegale, ose shkelja e privatësis së dikujt; 7) përdorimi I Uebfaqes për të reklamuar produkte ose shërbime jashtë automjeteve;

Mohim I Autorizimit

JU HAPTAS PAJTOHENI QË PËRDORIMI I UEBFAQES DHE BESIMI NË PËRMBAITJEN E SAJ ËSHTË NË RREZIKUN TUAJ. MAKINA.AL DHE BASHKËPUNUESIT E SAJ NUK JAPIN NDONJË REPREZENTIM APO GARANCI TË ÇFARËDO LLOJI NË LIDHJE ME UEBFAQEN, SOFTUERIN, PËRMBAITJEN, MATERIALIN,L SHËRBIMIN PËR LISTIME OSE PËR REZULTATET QË MUND TË MERREN NGA PËRDORIMI NGA CILADO E CEKUR MË LARTË. TË GJITHA INFORMATAT NË LIDHJE ME AUTOMJETE TË DISPONUESHME NË KËTË UEBFAQE JANË TË FURNIZUARA NGA SHITËSI OSE PARTITË E TRETA. MAKINA.AL DHE BASHKËPUNUESIT NUK BËJNË NDONJË REPREZENTIM APO GARANCI, TË HAPUR APO NËNKUPTUAR, PËR CILINDO BLERËS I TANISHËM APO I ARDHSHËM OSE ZOTËRUES TË ÇFARËDO AUTOMJETI SA I PËRKET EKZISTENCËS, ZOTËRIMIT OSE GJENDJES SË AUTOMJETIT, OSE SA I PËRKET SAKTËSIS OSE PLOTËSINË TË ÇFARËDO INFORMACIONI RRETH NJË AUTOMJETI TË REKLAMUAR NË UEBFAQE. MAKINA.AL NUK MUND DHE NUK VERIFIKON OSE GARANTON SAKTËSINË OSE PLOTËSINË E INFORMATAVE TË TILLA. MAKINA.AL REZERVON TË DREJTËN NË GJYKIMIN E SAJ, PËR TË RREGULLUAR ÇFARËDO GABIMI NË UEBFAQE OSE NË PËRMBAITJE. TË GJITHA AUTOMJETET JANË SUBJEKT I SHITJES PARAPRAKE. ÇFARËDO DHE TË GJITHA SHQETËSIMET, NDRYSHIMET OSE MOSPËRPUTHJET NË LIDHJE ME NJË AUTOMJET DUHET TË ADRESOHEN TEK SHITËSI PARA SHITJES SË AUTOMJETIT. MAKINA.AL NUK BËN NDONJË REPREZENTIM APO GARANTIM TEK JU SA I PËRKET SHËRBIMIT TË LISTIMIT, DUKE PËRFSHIRË, PA NDONJË LIMITIM, ÇFARËDO REPREZENTIMI APO GARANTIMI SE JU DO TË SHISNI AUTOMJETIN TUAJ, PËRFITONI NJË ÇMIM TË PRANUESHËM PËR AUTOMJETIN TUAJ, VETËM KËRKIME LEGJITIME NGA BLERËS TË KUALIFIKUAR, OSE TË PRANONI NDONJË KËRKES NË LIDHJE ME AUTOMJETIN QË SHISNI.

Kufizim I Përgjegjësis

MAKINA.AL DHE BASHKËPUNUESIT E SAJ, DHE RESPEKTIVISHT ZOTËRUESIT E SAJ, PUNËTORËT, AGJENTËT, KONTRAKTORËT DHE LICENSUESIT E PARTIVE TË TRETA NË ASNJË RAST NUK DUHET TË JENË PËRGJEGJËS PËR NDONJË DËMTIM OSE HUMBJE QË PËRFSHIN, PA LIMITIM, DIREKT, INDIREKT, SPECIAL, RASTËSISHËM, QË REZULTOJNË OSE SHKAKTOHEN NGA UEBFAQJA, SOFTUERI, PËRMBAITJA, MATERIALI, SHËRBIMI PËR LISTIME, KËTO KUSHTE TË SHËRBIMI OSE TË TJERA. NË ASNJË RAST NUK DO TË JETË PËRGJEGJËSIA E PËRGJITHSHME E MAKINA.AL BASHKËPUNUESVE TË SAJ, RESPEKTIVISHT ZOTËRUESVE TË SAJ, PUNËTORËVE, AGJENTËVE, KONTRAKTORËVEDHE LICENSUESVE TË PARTIVE TË TRETA.

Terminimi I Shërbimit

Ju kuptoni dhe pajtoheni se Makina.al në gjykimin e saj, dhe pa ndonjë paralajmërim mund të terminoj ose suspendoj qasjen në Uebfaqe, dhe Makina.al mund të ushtroj ndonjë rregullim tjetër si fshirja e përmbaitjeve, nëse Makina.al beson se përdorimi juaj I Uebfaqes dhe/ose materialet që regjistroni a) shkelin 1) këto kushte të shërbimit, 2) të drejtat e Makina.al dhe bashkëpunuesve ose përdoruesve të Uebfaqes, 3) ndonjë ligjë apo rregullim, 4) konstituon aktivitet kërcënues të çfarëdo natyre. Makina.al nuk është e obliguar të ofroj ndonjë rimbursim tek ju nëse ju jeni terminuar si një përdorues I autorizuar I Uebfaqes sepse, në gjykimin e vet Makina.al, ju keni shkelur këto Kushte të Shërbimit.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe LTJufe